Accións

A- Análise preliminar e estado da arte

 1. Estudo do estado da arte e recompilación de casos de estudo
 2. Definición de obxectivos e marco espacial
 3. Selección de metodoloxías e definición dun concepto espacial

B- Análise e diagnóstico do territorio

 1. Subministro e elaboración da cartografía básica
 2. Inventario, análise e diagnóstico
 3. Identificación de nodos e conectores existentes
 4. Identificación de puntos críticos
 5. Análise sociolóxico e análise DAFO

C- Análise da conectividade actual dos espazos de valor natural

 1. Identificación e delimitación de nodos e análise espacial e funcional de sistemas conectores
 2. Avaliación da conectividade ecolóxica do ámbito de estudo
 3. Identificación de puntos críticos
 4. Análise de incorporación de nodos singulares

D- Delimitación do ámbito da infraestrutura verde

 1. Criterios para a selección dos espazos que formarán parte da infraestrutura verde
 2. Definición e delimitación do ámbito da infraestrutura verde
 3. Cartografía da infraestrutura verde
 4. Revisión e supervisión da delimitación cartográfica

E- Identificación e cuantificación dos servizos ecosistémicos

 1. Identificación dos servizos ecosistémicos actuais e potenciais. Xerarquización
 2. Selección de metodoloxía para avaliación dos servizos ecosistémicos
 3. Recollida de variables para cuantificar os servizos ecosistémicos en base ao sistema seleccionado
 4. Reestruturación da rede de infraestrutura verde metropolitana en base a servizos ecosistémicos
 5. Xerarquización de espazos en base á multifuncionalidade e potencia de servizos ecosistémicos
 6. Redefinición dun concepto espacial

F- Caracterización das diferentes zonas da infraestrutura verde

 1. Caracterización da infraestrutura verde segundo os servizos ecosistémicos proporcionados
 2. Delimitación das diferentes zonas da infraestrutura verde segundo os servizos ecosistémicos
 3. Cartografía de zonificación da infraestrutura verdeDesenvolvemento do documento base
 4. Revisión e supervisión da zonificación

G- Desenvolvemento de propostas de actuación

 1. Propostas xerais
 2. Propostas en espazos urbanos e periurbanos
 3. Propostas en espazos rurais e naturais
 4. Propostas en espazos industriais

H- Potencialidades da infraestrutura verde para o desenvolvemento socioeconómico da zona

 1. Estratexias de mobilidade sostible e enerxías renovables
 2. Estratexias de eficiencia enerxética no ámbito da infraestrutura verde
 3. Estratexias para os espazos urbanos e periurbanos. Estratexias para o cambio da infraestrutura gris á verde e para minimizar impactos. Aplicación de estratexias tipo “grey to green”
 4.  Análise de estratexias de uso da infraestrutura verde como sistema natural de saúde
 5. Estratexias para a posta en valor da biodiversidade no medio rural e na agricultura, espazos forestais e naturais
 6.  Avaliación da incorporación da estratexia de infraestrutura verde nos planes estratéxicos de Reservas da Biosfera e outros espazos protexidos

I- Proceso de participación pública e divulgación

 1. Lanzamento e difusión da iniciativa entre a poboación do territorio: web, materiais divulgativos, xornadas de presentación, intercambio de experiencias similares…
 2. Deseño e posta en marcha do proceso de participación pública: reunións, talleres, entrevistas con axentes, comité de expertos, …
 3. Análise dos resultados do proceso de participación pública
 4. Incorporación dos resultados da participación