Aviso Legal

Comprometidos co cumprimento da Lexislación Española y Europea.

O presente aviso legal regula o uso do servizo do portal de Internet https://infraestruturaverdecoruna.gal/ http://infraestruturaverdecoruna.es// e http://infraestruturaverdecoruna.com//, que a Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos pon a disposición dos usuarios de Internet.

Datos de contacto

 • Denominación Social: Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos
 • Domicilio Social: San Marcos, s/n (Antiga Cámara Agraria, 1º andar), 15318 Abegondo, A Coruña
 • CIF / NIF: G70180807
 • Teléfono: +34 981 669 541
 • Fax: +34 981 673 050
 • Correo electrónico: info@marinasbetanzos.gal
 • Nome dos dominios: infraestruturaverdecoruna.gal / infraestruturaverdecoruna.es / infraestruturaverdecoruna.com

O usuario comprométese a utilizar o portal e todos os servizos de conformidade coa lei, o presente aviso legal, as boas costumes e a orde pública. Este sitio web ten como finalidade facilitar información ao usuario acerca da proxecto de Deseño da Infraestrutura Verde da área metropolitana da Coruña , non estando os mesmos autorizados a modificar, copiar, distribuír, transmitir, divulgar, utilizar, reproducir, publicar, licenciar, ceder, vender ou crear traballos derivados do mesmo sen previa autorización.

POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS PARA A PÁXINA WEB

De acordo co establecido pola Ley Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informámoslle que os seus datos serán incluídos nun ficheiro do que é titular a Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos, e poderán ser utilizados coas seguintes finalidades en cada caso concreto:

 • O envío dos seus datos de carácter persoal a través desta páxina web, co motivo de realizar unha solicitude de información supón o consentimento pola súa parte para a inclusión e tratamento dos datos nun arquivo rexistrado por esta entidade ante a Agencia Española de Protección de Datos. Os datos obtidos serán utilizados para atender a solicitude realizada por vostede mesmo.
 • Facilitar o acceso aos contidos ofrecidos a través da páxina web.
 • O estudio da utilización dos servizos por parte dos usuarios e visitantes.
 • A Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos, non cederá información a terceiros sen consentimento previo dos usuarios, excepto nos supostos regulados nos artigos 11 y 12 da LOPD: Cando a cesión está autorizada nunha lei; Cando se trate de datos recollidos de fontes accesibles ao público; Cando a cesión que deba efectuarse teña por destinatario ao Defensor do Pobo, o Ministerio Fiscal e os Xuíces ou Tribunais e o Tribunal de Contas, no exercicio das funcións que teñen atribuídas; Cando a cesión teña como destinatario a institucións autonómicas con funciones análogas ao Defensor do Pobo ou a o Tribunal de Contas; Se a comunicación se efectúa previo procedemento de disociación.
  No suposto de que se solicitará ao usuario datos de carácter persoal por medios distintos dos anteriormente expostos, a Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos comunicaralles de forma expresa e inequívoca respecto das condicións nas que se recollan datos persoais e as finalidades cas que van ser utilizados, da obrigación de facilitarllos ou non, dos dereitos que asisten ao usuario, das condicións nas que se poden exercitar, dos destinatarios da información, do responsable do ficheiro e de calquera outra información complementaria que resulte necesaria.

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos é nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito a Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos, San Marcos s/n, 15318 Abegondo (A Coruña).
No feito de que no introduza os datos de carácter persoal que se lle piden obrigatoriamente no formulario de contacto poderá ter como consecuencia que a Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos non poda atender a súa solicitude.
Así mesmo, aceptando este aviso legal, recoñece que a información e os datos persoais que se recollen son exactos e verídicos.

Igualmente informámoslle que a Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perdida e o tratamento e/o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas. Todo isto, de acordo con lo que prevé artigo 9 de la LOPD e o el Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro de desarrollo da citada Ley.
Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos comprométese a tratar de maneira absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e facelos servir só para as finalidades indicadas.